TKP HEADLINE

การย้อมผ้าสีมะเดื่อ

การย้อมผ้าสีมะเดื่อ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมวัตถุดิบ

       เปลือกมะเดื่อโดยใช้วิธีการถากเปลือก  ปริมาณ 7 ส่วน ต่อน้ำ 15 ลิตร ควรสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ  จากนั้นนำมาใส่ในหม้อต้ม เติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบ ก่อนที่จะนำไปใช้ย้อมจะต้องนำมากรองก่อนเพื่อไม่ให้มีเศษวัสดุเจือปนในเข้าไปในเส้นไหม

2. การเตรียมน้ำย้อม

       นำเปลือกมะเดื่อปริมาณ
7 ส่วน ต่อน้ำ 15 ลิตร โดยเติมน้ำลงไปให้ท่วม แล้วนำขึ้นตั้งไฟ ต้มจนกว่าน้ำจะลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อน้ำลดลงครึ่งหนึ่งแล้ว เติมน้ำอีกครั้งให้ทั่วเปลือกมะเดื่อ และต้มต่อไปจนน้ำลดลงครึ่งหนึ่ง และก็จะได้น้ำสีมะเดื่อที่พร้อมที่จะย้อม ส่วนผ้าหรือเส้นด้ายที่จะย้อมต้องเตรียมโดยต้มในน้ำเดือดประมาณ 30 นาที นำมาบิดให้หมาด กระตุกให้ตึง 2 - 3 ครั้ง แล้วจึงนำลงไปย้อมในหม้อสีต่อไป ข้อควรระวังต้องไม่ทิ้งให้ผ้าหรือเส้นใยแห้งเพราะความชื้นจากน้ำจะช่วยประสานให้น้ำสีซึมเข้าเส้นใยได้ดีขึ้น หากส่วนใดแห้งจะเกิดรอยด่างของสีย้อมขึ้นได้

อ่านต่อ...ขนมกลีบดอกลำดวน

ขนมกลีบดอกลำดวน

ขั้นตอนวิธีการทำ ขนมกลีบดอกลำดวน

1.ร่อนแป้งกับน้ำตาลไอซิ่งก่อน ร่อนทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อให้ทั้งน้ำตาลและแป้งเข้ากันดี

2.ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป ส่วนเกลือใส่ทีหลังจากที่ร่อนแล้ว

3.ให้ร่อนแป้งกับไอซึ่งรวมกัน 3 รอบ ร่อนครั้ง 1 ถึง 3

4.จากนั้นใส่เกลือลงไปแล้วใช้ตระกร้อมือหรือไม้พายคนให้เกลือเข้ากับส่วนผสมแป้งทั่วๆ จะได้ไม่เค็มเป็นหย่อม

อ่านต่อ..วัดเกียรติแก้วสามัคคี

 วัดเกียรติแก้วสามัคคี

วัดเกียรติแก้วสามัคคีเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2525 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดแห่งที่ 7 ตามมติมหาเถรสมาคมและเป็นที่ตั้งของสำนัก ศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีพระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส

วัดเกียรติแก้วสามัคคี  ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธศาสนิกชน 3 หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านตะเคียนใต้ หมู่ที่ 2 (รวมคุ้มโนนคำแก้ว) หมู่บ้านเหล็ก หมู่ที่ 10 และหมู่บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 เป็นอย่างดีเสมอมา ไม่มีใครทราบได้เลยว่าสร้างขึ้นมาเมื่อปีใด  แต่สืบทราบจากสมุดบันทึกของพระครูรัตนภูมิพิจารณ์ (ชัด วรญาณโณ) อดีตเจ้าคณะตำบลศรีแก้วเขียนไว้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2509  อ่านต่อ..
สวนลุงจิน พาลี

 สวนลุงจิน พาลี

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บุคคลต้นแบบที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต คุณพ่อจิน พาลี ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยน้อมนำปรัชญาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักการว่า มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี เน้นอาหารบริโภค ที่มีความหลากหลาย ปลอดสารเคมี ที่เหลือจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ไม่พึ่งพาอบายมุข สร้างความสุขหรรษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบ่งปัน และมุ่งมั่นสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ่านต่อ...
ทุเรียนภูเขาไฟ ไร่สร้างฝัน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

 ทุเรียนภูเขาไฟ ไร่สร้างฝัน

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”   คือทุเรียนที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก  (อำเภอกันทรลักษ์, อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ) ซึ่งเป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินจึงมีลักษณะเหนียวสีแดง ระบายน้ำดีมาก มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง และเกษตรกรใช้น้ำใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50-100 เมตร ในการให้น้ำผลไม้ จึงส่งผลให้ได้รับแร่ธาตุครบถ้วน ผลผลิตที่ได้มีรสชาติดี นอกจากนั้นด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่ไม่ชื้นจนเกินไป แสงแดดที่มีความเข้มแสงสูง และพืชได้รับแสงต่อวันที่ยาวนาน ทุเรียนจึงดูดธาตุอาหารจากดินมาช่วยสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื้อทุเรียนที่ได้ จึงอุดมไปด้วย ธาตุอาหาร และวิตามินที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพ เกิดเป็นทุเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ กล่าวคือ  เนื้อทุเรียนแห้งและนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะ ไม่ฉุนมาก รสชาติมันค่อนข้างหวาน อ่านต่อ...
การจักสานตะกร้าไม้ไผ่

การจักสานตะกร้าไม้ไผ่

 การจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน การจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น ที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง การเรียนรู้ต่างๆ สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ที่สะสมที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนถ่ายทอดความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น คงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน การจักสานตะกร้าไม้ไผ่ ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น เกิดจากความคิดในการนำเอาไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน นำมาแปรรูปเป็นตะกร้า อ่านต่อ...
วัดป่าไผ่เจริญสมณกิจ

 วัดป่าไผ่เจริญสมณกิจ

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกี่ ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

ภายในวัดมีรูปปั้น "พญาสิริกันทรานาคราช" พญานาคแห่งอำเภอกันทรารมย์ มนต์ขลังแห่งนาคาอีกแห่งหนึ่ง และประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องงามที่สุดของศรีสะเกษ อ่านต่อ...
ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand